kinetochorekinetochore defined in 1951 year

kinetochore - kinetochore;
kinetochore - Spindle attachment.

near kinetochore in Knolik


kinetinhome
letter "K"
start from "KI"
kinetoplast, kinetosome

definition of word "kinetochore" was readed 2001 times

Legal info